Shopify: Zahlart Mollie (Billie)

* Shopify: Zahlart Mollie (Billie) * Die Zahlart "Mollie (Billie)" wird jetzt korrekt erkannt.